Oferta

Biuro oferuje następujące usługi:

 

Badanie sprawozdań finansowych

oferowane jednostkom, na których ciąży obowiązek badania  sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta.

 

Dla przypomnienia Zarządom i właścicielom - obowiązek badania sprawozdań finansowych dotyczy między innymi jednostek które na koniec poprzedniego roku sprawozdawczego spełniały dwa z poniższych trzech warunków:

  • średnioroczne zatrudnienie powyżej 50 osób,
  • suma aktywów na dzień bilansowy stanowiła równowartość 2 500 000 EUR, co oznacza, że dla jednostek sporządzających sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018 roku suma aktywów w bilansie na 31.12.2017 roku wynosiła 10.427.250 PLN.
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych stanowiły równowartość 5 000 000 EUR, co oznacza, że dla jednostek sporządzających rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2018 do 31.12.2018 przychody ustalone jak wyżej w rachunku zysków i strat za okres od 1.01.2017 do 31.12.2017 wynosiły 20.854.500 PLN.

 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

dla przypomnienia wspólnikom spółek jawnych i partnerskich oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą.

Jeżeli Państwa przychody ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy tj. 2017 wyniosą 2 000 000 EUR co stanowi równowartość 8.627.400 PLN oznacza to, że jesteście zobowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Służymy fachową pomocą przy ustalaniu bilansu otwarcia ksiąg rachunkowych tj. inwentarza majątku, wymagalnych zobowiązań oraz ustalenia kapitału właścicielskiego. Oferujemy nowoczesne oprogramowanie i wykorzystanie informatycznych technik kontaktowania się i przesyłania dokumentów. Oferujemy również wykonanie usług w siedzibie usługobiorcy.